Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site Español 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese About Us Contact Us Donate
Alzheimer's disease information and resources
24/7 helpline
800.272.3900
Share | Print
Text Size Small text Medium text Large text
10 Warning Signs
Why Get Checked
Behaviors
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Why Get Checked

If you notice any of the 10 Warning Signs of Alzheimer's in yourself or someone you know, don't ignore them. Schedule an appointment with a doctor.

With an early diagnosis of Alzheimer's, a person can:

Benefit from available treatments – Alzheimer's treatments may provide some relief of symptoms and help the diagnosed person maintain a level of function longer. Individuals may also increase their chances of participating in clinical drug trials that help advance research and can provide a better understanding of the disease.
Learn more about treatments.
Learn more about clinical trials.


Have more time to plan for the future – A diagnosis of Alzheimer's allows families to discuss and plan for care; transportation; living options; financial and legal matters; and balancing work with caregiving duties.


Get the right help and support – Care and support services are available, making it easier for the person and his or her family to live the best life possible with Alzheimer's.
Find services from your local Alzheimer's Association.


Next: Behaviors

Nếu bạn nhận thấy bạn hoặc người mà bạn quen biết biểu hiện bất kì dấu hiệu nào trong 10 dấu hiệu cảnh báo của bệnh Alzheimer’s, đừng bỏ qua. Hãy sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ.

Với kết quả chẩn đoán sớm về bệnh Alzheimer’s, người bệnh có thể:

Hưởng lợi từ các phương pháp điều trị sẵn có – Các phương pháp điều trị bệnh Alzheimer’s có thể làm giảm các triệu chứng, giúp người bệnh duy trì năng lực lâu hơn. Người bệnh cũng có thể có nhiều cơ hội tham gia các đợt thử nghiệm thuốc lâm sàng nhằm nghiên cứu sâu hơn và cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về căn bệnh này.
Tìm hiểu thêm về cách điều trị.
Tìm hiểu thêm về các thử nghiệm lâm sàng.


Có nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch cho tương lai – Sự chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer’s cho phép gia đình bàn bạc và lên kế hoạch cho việc chăm sóc; vận chuyển; lựa chọn cách sống; bàn về vấn đề tài chính và pháp lý; cân bằng giữa công việc và nghĩa vụ chăm sóc người bệnh.


Nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ hiệu quả – Các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sẵn có sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người bệnh Alzheimer’s và gia đình của họ có được cuộc sống tốt nhất có thể.
Tìm kiếm dịch vụ từ Hiệp hội Alzheimer’s ở địa phương bạn.


Tiếp theo: Hành vi

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2019 Alzheimer's Association. All rights reserved.