Blog  Facebook  Twitter


Go to ALZ Site Español 中文 Chinese 日本語 Japanese 한국어 Korean Tiếng Việt Vietnamese About Us Contact Us Donate
Alzheimer's disease information and resources
24/7 helpline
800.272.3900
Share | Print
Text Size Small text Medium text Large text
Diagnosis
Treatments
Clinical Trials
Find your chapter
Find your chapter
Search By State

Clinical Trials

Introduction

Clinical trials are research studies conducted in people to determine whether treatments are safe and effective. Clinical trials are the best way for researchers to find new ways to detect, slow, treat and hopefully someday prevent Alzheimer's disease.

Although many ideas about Alzheimer's treatment and prevention begin in the laboratory, the final stage of testing usually involves clinical studies. No treatment advances to clinical testing unless there is strong evidence indicating it will be as good or better than currently available therapies.

In early clinical studies, a treatment is tested for safety in a small group of volunteers. Later studies, which involve thousands of participants, test how well the treatment works for people. Hundreds of researchers are currently exploring potential methods of treating and preventing Alzheimer's in dozens of studies throughout the United States.

You can participate

Participating in research is an important personal decision. Treatment studies typically last at least several months, and prevention research can run for years.

Most treatment studies require the involvement of a caregiver as well as the person with the disease. And joining a study is not a surefire way to get an experimental drug, since most studies randomly assign participants to receive either the drug or an inactive treatment, called a placebo.

Still, many people find hope and comfort in participating. Others are motivated by the knowledge that they are contributing to scientific and medical research that will help people with Alzheimer's in the future.

If you are interested in taking part in a clinical study:

Next: Diagnosis

Giới thiệu

Thử nghiệm lâm sàng là các nghiên cứu được tiến hành trên người để xác định tính an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị. Thử nghiệm lâm sàng là cách tốt nhất giúp các nhà nghiên cứu tìm ra phương thức mới để phát hiện, kìm hãm, điều trị và hi vọng một ngày nào đó sẽ ngăn ngừa được bệnh Alzheimer's.

Mặc dù nhiều ý tưởng điều trị và phòng ngừa bệnh Alzheimer's xuất phát từ phòng thí nghiệm, nhưng giai đoạn kiểm tra cuối cùng thông thường phải bao gồm quá trình thử nghiệm lâm sàng. Sẽ không có phương pháp điều trị nào được áp dụng trước khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng, trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng rằng phương pháp đó sẽ tốt tương đương hay tốt hơn các liệu pháp điều trị hiện hành.

Trong giai đoạn đầu của thử nghiệm lâm sàng, liệu pháp điều trị sẽ được kiểm nghiệm tính an toàn trong một nhóm nhỏ các tình nguyện viên. Các nghiên cứu tiếp sau đó, liên quan đến hàng ngàn người tham gia, sẽ kiểm tra tính hiệu quả của liệu pháp điều trị. Hàng trăm nhà nghiên cứu hiện đang tìm kiếm các phương pháp tiềm năng để điều trị và phòng ngừa bệnh Alzheimer's trong hàng chục công trình nghiên cứu được tiến hành trên toàn nước Mỹ.

Bạn có thể tham gia

Tham gia vào các nghiên cứu là quyết định quan trọng của mỗi cá nhân. Các nghiên cứu điều trị thường kéo dài ít nhất vài tháng, còn nghiên cứu ngăn ngừa bệnh có thể kéo dài nhiều năm.

Hầu hết các nghiên cứu đều đòi hỏi sự hợp tác của cả người chăm sóc lẫn người bệnh. Và việc tham gia vào nghiên cứu không bảo đảm chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được thuốc thử nghiệm, bởi vì hầu hết các nghiên cứu sẽ chỉ định ngẫu nhiên người tham gia được nhận thuốc hay một phương pháp điều trị vô hiệu khác, được gọi là giả dược.

Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy tràn trề hi vọng và thoải mái khi tham gia. Những người khác thì có động lực là họ đang đóng góp cho khoa học và nghiên cứu y khoa; vốn sẽ giúp ích cho người bệnh Alzheimer's trong tương lai.

Nếu bạn quan tâm tới việc tham gia các thử nghiệm lâm sàng:

Tiếp theo: Chẩn đoán

Alzheimer's Association National Office 225 N. Michigan Ave., Fl. 17, Chicago, IL 60601
Alzheimer's Association is a not-for-profit 501(c)(3) organization.

© 2019 Alzheimer's Association. All rights reserved.